Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata….

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU I MEDICINSKE

SESTRE/TEHNIČARA

 U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja zdravstvenih radnika na određeno i neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu u Duga Resi broj: 01-450/07/2021 od 30. kolovoza 2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR. 534-03-1-1/6-21-06 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj u Narodnim novinama br.: 108/21 i na internetskoj stranici Doma zdravlja, za prijam u radni odnos zdravstvenih radnika u sanitetskom prijevozu, te izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je natječaj poništen.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi broj: 01-477/02/2021 od 28. rujna 2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR. 534-03-1-1/6-21-08, Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj u Narodnim novinama br.: 108/21 i na internetskoj stranici Doma zdravlja, za prijam u radni odnos medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi, na određeno vrijeme sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno nakon primitka suglasnosti Ministarstva zdravstva, te izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka na navedeno radno mjesto izabrana J. T.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Javni natječaj za davanje u Zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe

Na osnovi članka 18. Statuta Doma zdravlja Duga Resa (Glasnik Karlovačke županije br. 34/19), članka 106. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ broj: 100/18), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o zakupu poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe broj: 01-612/11/2020 od 23.12.2020., Odluke Karlovačke županije o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća broj: 020-01/21-02/14, UR.BR.:2133/1-03/03-21-01 od 07.siječnja 2021.godine i Odluke  Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe broj: 01-477/03/2021, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u Zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe

 

1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u vlasništvu Doma zdravlja Duga Resa, smještenog u prizemlju zgrade, na adresi Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, površine 36,70m2.

2.U poslovnom prostoru obavljat će se zdravstvena djelatnost izvan mreže javne zdravstvene službe – dentalni laboratorij (dentalna tehnika).

Navedena djelatnost obavljat će se u radnom vremenu sukladno Pravilniku o početku, završetku i raspodjeli radnog vremena  zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe („NN“ broj: 106/19)

3.Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 70,00 kn/m2, bez PDV-a.

Na iznos zakupnine obračunava se PDV.

4.Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 3.000,00 kn i mora se uplatiti najkasnije 3 dana prije isteka roka za dostavu ponuda na žiro-račun Doma zdravlja Duga Resa otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR8523400091100091413, s pozivom na broj odobrenja: OIB fizičke/pravne osobe i naznakom o svrsi uplate: „Uplata jamčevine  za natječaj  za zakup poslovnog prostora“.

Ne uplata jamčevine isključuje ponuditelja iz postupka odabira.

Ponuditelji koji ne budu odabrani jamčevina će biti vraćena na njihov račun naznačen na ponudi, nakon izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 15 dana od sklapanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Najpovoljnijem ponuditelju za kojeg bude donesena Odluka o odabiru za poslovni prostor, uplaćena jamčevina zaračunava se u zakupninu.

U slučaju da odabrani  ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

5.Trajanje zakupa je do ispunjavanja nekog od zakonskih i ugovorenih uvjeta za raskid ugovora.

6.Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog javnog natječaja provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 20.10.2021.godine do 9,00 sati, a dostavljaju se u Opću službu – Administrativnom referentu (Polukat) u Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa sa naznakom: „Natječaj za zakup poslovnog prostora“ – NE OTVARATI.

7.Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem i to dentalni tehničar.

8.Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime ponuditelja, adresa stanovanja, OIB, kontakt telefon/mobitel i mail
  2. Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
  3. Iznos ponuđene zakupnine po m2, bez PDV-a
  4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
  5. Naziv banke i broj računa u banci radi povrata jamčevine.

 

9.Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najveći iznos zakupnine poslovnog prostora po m2, bez PDV-a.

U slučaju iste cijene dva ili više ponuditelja za poslovni prostor prednost ima ponuditelj čija je ponuda zaprimljena ranije, prema redosljedu iz urudžbenog zapisnika.

10.Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora  sa zakupodavcem najkasnije u roku 15 dana od dostavljene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine za sudjelovanje na natječaju.

Navedeni poslovni prostor dan u zakup, zakupnik ne može dati u podzakup.

11.U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, Dom zdravlja Duga Resa će pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, a ponuditelj koji je odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

12.Pored zakupa poslovnog prostora ponuditelj snosi režijske troškove (struja, voda, telefon, grijanje i sl.) sukladno sklopljenom Ugovoru o zakupu.

13.Neće se razmatrati nepotpune ponude, te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda

14.O odabiru najpovoljnije ponude biti će obavijest na web stranici Doma zdravlja Duga Resa www.domzdravlja-dugaresa.hr.

15.Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo da nakon isteka roka javnog natječaja poništi natječaj bez iznošenja razloga i bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

16.Informacije vezano za zakup mogu se dobiti na telefon 047/841-005 ili 098/364-009.

 

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

NATJEČAJ za primitak u radni odnos zdravstvenih djelatnika u sanitetskom prijevozu i medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne medicine

  1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 2 izvršitelja

Uvjeti su: Srednja stručna sprema , škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja, Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licenca/odobrenje za rad, Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, Položen vozački ispit „B“ kategorije .

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) , presliku rodnog lista, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Jedan ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme i jedan na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i rodiljnog dopusta djelatnice .

  1. Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa – 1 izvršitelj

Uvjeti: Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar, Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja), Licenca/odobrenje za rad, Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj  kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika svjedodžbe, preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), preslika rodnog lista, presliku vozačke dozvole,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme sa mogućnošću na neodređeno vrijeme nakon primitka suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva zdravstva .

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.Rok za podnošenje ponuda je 14. listopada 2021. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod br.1. ili pod br.2. “.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.