OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA, DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE NETRETIĆ I DUGA RESA

            Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, doktora opće medicine  u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, doktora opće medicine u ordinacijama opće medicine u Duga Resi– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 04.01.-12.01.2023.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje, da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi izabran T.M., za radno mjesto doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Netretić izabrana je Z.N., te za radno mjesto doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja, izabrana je R.V., dok za drugo radno mjesto nije bilo prijavljenih kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

 

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

 

  1. doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa radi zamjene za vrijeme porodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

– Doktor dentalne medicine,

– Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine        akademske   2010./2011. godine i nadalje),

–  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

– Položen vozački ispit „B“kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

  1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora
  1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinacijama opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

  • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
  • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
  • Licenca/odobrenje za samostalan rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine), presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 12. siječnja 2023. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., 2. ili 3.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.