Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo broj: 01-359/02/2021 od 30.06.2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR.: 534-03-1-1/6-21-04 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  doktora opće medicine , u ordinaciji opće medicine Duga Resa  – 1 izvršitelj.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Ivana Laslavić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na:

 1. doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine     Bosiljevo – 1 izvršitelj
 2. Uvjeti:
 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Ugovor o radu sklapa sa na određeno vrijeme, s mogućnošću na neodređeno vrijeme po dobitku suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja(licence) za samostalan rad

-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 22.srpnja 2021.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa uz naznaku „Prijava na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za primitak u radni odnos

 1. vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

 • SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
 • Položen vozački ispit „B “ kategorije
 • Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora vozača.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o položenom vozačkom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u struci te potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu

 

 1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

 

Uvijeti su: Srednja stručna sprema, škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja,Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licence/odobrenja za rad, Edukacije za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, položen vozački ispit „B“ kategorije.

Ut prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja(licence) za samostalni rad,presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istoga), presliku rodnog lista, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci ), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Na natječaj pod 1. i 2. se mogu prijaviti kandidati koji nemaju završenu edukaciju iz uvjeta natječaja, a ako budu izabrani u obvezi su je obaviti prije sklapanja Ugovora o radu, a najkasnije u roku 30 dana od dana obavijesti o primitku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 25.lipnja 2021. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „ Prijava na natječaj za vozača u sanitetskom prijevozu (1.) ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu (2.).

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Obavijest o rezultaima natječaja

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa u Narodnim novinama, pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog roka i odlukom Upravnog vijeća za ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa imenovana Melita Trgovčić,dipl.oec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj 01-158/06/2021,članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 100/18 i 125/19) i članka  20. i 22. Statuta Doma zdravlja Duga Resa ( Glasnik Karlovačke županije 34/19), raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Doma zdravlja Duga Resa

 

 

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa, na mandat od 4 godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik domovnice ili  osobne iskaznice),

-dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina( potvrde  dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima,

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja (izvornik).

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od  mjesec dana od dana objave natječaja (izvornik).

 

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte).

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom na adresu: Dom zdravlja  Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 9. travnja 2021.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Do donošenja Odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici  Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr u roku 30 dana od završetka natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem ineternetskih stranica.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA IZBOR  KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa u Narodnim novinama br.: 16/21, pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka na radno mjesto zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa izabrana Tatjana Adlešić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

                                                                                               DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

NATJEČAJ za primitak u radni odnos zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu

 1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti su: Srednja stručna sprema , škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja, Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licenca/odobrenje za rad, Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, Položen vozački ispit „B“ kategorije .

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) , presliku rodnog lista, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.Rok za podnošenje ponuda je 25.veljače 2021. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu “.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA

 ZA RADNO MJESTO DOKTORA  DENTALNE MEDICINE I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine i medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi, na neodređeno vrijeme, koji je trajao od 07.12.-15.12.2020.godine.

Izvješćujemo kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto doktora dentalne medicine izabrana Branka Marochini, a za radno mjesto medicinske sestre/tehničara Snježana Petrčić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.