Natječaj za primitak u radni odnos medicinske sestre/tehničara

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme privremene nesposobnosti za rad medicinske sestre u timu:

 1. medicinska sestra/tehničar u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj

Uvjeti:

–     Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar

 • Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
 • Licenca/odobrenje za rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

–  životopis

–  preslika svjedodžbe

–  preslika domovnice

–  preslika odobrenja (licence) za samostalan rad

–  uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim               programom)

–  preslika rodnog lista

–  presliku vozačke dozvole

–  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

–  elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 05. travnja 2023. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za medicinsku sestru/tehničara u ordinaciji opće medicine Bosiljevo“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

NATJEČAJ za primitak u radni odnos

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos :

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora

Uvjeti za pod 1. i 2.:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 03. travnja 2023. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1. ili 2. “

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO, DOKTORA OPĆE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE DUGA RESA I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA ILI ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme i medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 10.02.-17.02.2023.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje, da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa izabran D.T.,a  za radna mjesta doktora opće medicine u ordinacijama opće medicine Bosiljevo i Duga Resa nije bilo prijavljenih kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Objava natječaja

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos :

 

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora

 

Uvjeti za pod 1. i 2.:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

3.Medicinska sestra/tehničar ili zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– SSS medicinska sestra/tehničar ili SSS drugog zdravstvenog usmjerenja,

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora,

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

–  životopis,

–  presliku svjedodžbe,

– presliku domovnice,

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) ,

– presliku rodnog lista,

– presliku vozačke dozvole,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

–  dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 17. veljače 2023. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., 2. ili 3..“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA, DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE NETRETIĆ I DUGA RESA

            Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, doktora opće medicine  u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, doktora opće medicine u ordinacijama opće medicine u Duga Resi– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 04.01.-12.01.2023.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje, da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi izabran T.M., za radno mjesto doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Netretić izabrana je Z.N., te za radno mjesto doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja, izabrana je R.V., dok za drugo radno mjesto nije bilo prijavljenih kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

 

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

 

 1. doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa radi zamjene za vrijeme porodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

– Doktor dentalne medicine,

– Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine        akademske   2010./2011. godine i nadalje),

–  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

– Položen vozački ispit „B“kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora
 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinacijama opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine), presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 12. siječnja 2023. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., 2. ili 3.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Objava Poziva za testiranje kandidata

OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA I INTERVJUA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE KNJIGOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje knjigovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe provelo je provjeru pravodobnih i potpunih prijava na objavljeni natječaj na web stranici Doma zdravlja Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta kandidata po objavljenom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te su podnijeli pravodobne i potpune prijave sukladno objavljenom natječaju mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju, a oni su:

 1. Anamarija Trgovčić
 2. Andreja Kušan
 3. Jadranka Bijelić
 4. Kristina Karaga
 5. Natalija Špoljarić

Navedeno testiranje održat će se 03.01.2023.godine (utorak) u 10,00 sati u zgradi Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, polukat – soba ravnatelja.

Obaviještavaju se kandidati da su na testiranje dužni pristupiti s osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom, a u slučaju da isti ne mogu potvrditi svoj identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat koji pristupi testiranju nakon navedenog termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju, a kandidati koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj te se više ne smatraju kandidatom u postupku.

Područje testiranja obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 2. Zakon o proračunu (NN broj: 144/2021)
 3. Zakon o porezu na dohodak (NN broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
 4. Pravilnik o porezu na dohodak (NN broj: 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21, 102/22, 112/22)
 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
 6. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 01/19, 01/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22)
 7. Kolektivni Ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN br: 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20)
 8. Temeljni Kolektivni Ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br:56/22, 127/22)

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Melita Trgovčić, v.r.
Ljiljana Pogačić, v.r.
Ana Duduković, v.r.

Obavijest o završetku natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE DUGA RESA I NETRETIĆ

            Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine na određeno vrijeme – 2 izvršitelja u ordinacijama opće medicine Duga Resa  i 1- izvršitelj u ordinaciji opće medicine Netretić, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 15.12.-23.12.2022.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje da nije izvršio odabir kandidata za navedeni natječaj, obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata.

N A T J E Č A J za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

Broj: 02-496/2022
DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa objavljuje

N A T J E Č A J

za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u

računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

1. knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa u računovodstvu Doma zdravlja Duga
Resa, uz probni rad od 2 mjeseca, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem
ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struci
2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– presliku domovnice
– dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine, (potvrde
dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o
radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od 3 mjeseca od objave
natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
ne starije od 6 mjeseci
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati
na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17)
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe
oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom
obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom :
„Prijava na natječaj za knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođu.“
Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu
provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se
dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i
urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete
iz natječaja.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima, kao i sve
daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog
na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.