NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i doktora dentalne medicine

 

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

 

 1. doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa radi zamjene za vrijeme porodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

– Doktor dentalne medicine,

– Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine        akademske   2010./2011. godine i nadalje),

–  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

– Položen vozački ispit „B“kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora
 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinacijama opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine), presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 12. siječnja 2023. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., 2. ili 3.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Objava Poziva za testiranje kandidata

OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA I INTERVJUA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE KNJIGOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje knjigovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe provelo je provjeru pravodobnih i potpunih prijava na objavljeni natječaj na web stranici Doma zdravlja Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta kandidata po objavljenom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te su podnijeli pravodobne i potpune prijave sukladno objavljenom natječaju mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju, a oni su:

 1. Anamarija Trgovčić
 2. Andreja Kušan
 3. Jadranka Bijelić
 4. Kristina Karaga
 5. Natalija Špoljarić

Navedeno testiranje održat će se 03.01.2023.godine (utorak) u 10,00 sati u zgradi Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, polukat – soba ravnatelja.

Obaviještavaju se kandidati da su na testiranje dužni pristupiti s osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom, a u slučaju da isti ne mogu potvrditi svoj identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat koji pristupi testiranju nakon navedenog termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju, a kandidati koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj te se više ne smatraju kandidatom u postupku.

Područje testiranja obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 2. Zakon o proračunu (NN broj: 144/2021)
 3. Zakon o porezu na dohodak (NN broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
 4. Pravilnik o porezu na dohodak (NN broj: 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21, 102/22, 112/22)
 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
 6. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 01/19, 01/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22)
 7. Kolektivni Ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN br: 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20)
 8. Temeljni Kolektivni Ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br:56/22, 127/22)

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Melita Trgovčić, v.r.
Ljiljana Pogačić, v.r.
Ana Duduković, v.r.

Obavijest o završetku natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE DUGA RESA I NETRETIĆ

            Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine na određeno vrijeme – 2 izvršitelja u ordinacijama opće medicine Duga Resa  i 1- izvršitelj u ordinaciji opće medicine Netretić, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 15.12.-23.12.2022.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje da nije izvršio odabir kandidata za navedeni natječaj, obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata.

N A T J E Č A J za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

Broj: 02-496/2022
DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa objavljuje

N A T J E Č A J

za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u

računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

1. knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa u računovodstvu Doma zdravlja Duga
Resa, uz probni rad od 2 mjeseca, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem
ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struci
2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– presliku domovnice
– dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine, (potvrde
dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o
radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od 3 mjeseca od objave
natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
ne starije od 6 mjeseci
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati
na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17)
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe
oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom
obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom :
„Prijava na natječaj za knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođu.“
Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu
provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se
dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i
urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete
iz natječaja.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima, kao i sve
daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog
na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora
 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinacijama opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

z prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 23. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1. ili 2..“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine na određeno vrijeme – 2 izvršitelja u ordinacijama opće medicine Duga Resa na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 14.11.-25.11.2022.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje da nije izvršio odabir kandidata za navedeni natječaj.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

 

                                                                                               DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Javno nadmetanje za prodaju osobnog vozila

Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1,2 benzim , godina proizvodnje 2010., broj pređenih kilometara 119 000.
Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do 29.12.2022.godine.

Početna cijena je 30.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 09. prosinca 2022. godine u 13 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 4.000,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana, najkasnije do 08.12.2022. godine, u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

Natječaj za doktore opće medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Duga Resi

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 25. studeni 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za doktora medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.