Na osnovi članka 18. Statuta Doma zdravlja Duga Resa (Glasnik Karlovačke županije br. 34/19), članka 106. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ broj: 100/18), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o zakupu poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe broj: 01-612/11/2020 od 23.12.2020., Odluke Karlovačke županije o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća broj: 020-01/21-02/14, UR.BR.:2133/1-03/03-21-01 od 07.siječnja 2021.godine i Odluke  Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe broj: 01-477/03/2021, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u Zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe

 

1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u vlasništvu Doma zdravlja Duga Resa, smještenog u prizemlju zgrade, na adresi Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, površine 36,70m2.

2.U poslovnom prostoru obavljat će se zdravstvena djelatnost izvan mreže javne zdravstvene službe – dentalni laboratorij (dentalna tehnika).

Navedena djelatnost obavljat će se u radnom vremenu sukladno Pravilniku o početku, završetku i raspodjeli radnog vremena  zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe („NN“ broj: 106/19)

3.Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 70,00 kn/m2, bez PDV-a.

Na iznos zakupnine obračunava se PDV.

4.Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 3.000,00 kn i mora se uplatiti najkasnije 3 dana prije isteka roka za dostavu ponuda na žiro-račun Doma zdravlja Duga Resa otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR8523400091100091413, s pozivom na broj odobrenja: OIB fizičke/pravne osobe i naznakom o svrsi uplate: „Uplata jamčevine  za natječaj  za zakup poslovnog prostora“.

Ne uplata jamčevine isključuje ponuditelja iz postupka odabira.

Ponuditelji koji ne budu odabrani jamčevina će biti vraćena na njihov račun naznačen na ponudi, nakon izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 15 dana od sklapanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Najpovoljnijem ponuditelju za kojeg bude donesena Odluka o odabiru za poslovni prostor, uplaćena jamčevina zaračunava se u zakupninu.

U slučaju da odabrani  ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

5.Trajanje zakupa je do ispunjavanja nekog od zakonskih i ugovorenih uvjeta za raskid ugovora.

6.Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog javnog natječaja provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 20.10.2021.godine do 9,00 sati, a dostavljaju se u Opću službu – Administrativnom referentu (Polukat) u Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa sa naznakom: „Natječaj za zakup poslovnog prostora“ – NE OTVARATI.

7.Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem i to dentalni tehničar.

8.Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime ponuditelja, adresa stanovanja, OIB, kontakt telefon/mobitel i mail
  2. Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
  3. Iznos ponuđene zakupnine po m2, bez PDV-a
  4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
  5. Naziv banke i broj računa u banci radi povrata jamčevine.

 

9.Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najveći iznos zakupnine poslovnog prostora po m2, bez PDV-a.

U slučaju iste cijene dva ili više ponuditelja za poslovni prostor prednost ima ponuditelj čija je ponuda zaprimljena ranije, prema redosljedu iz urudžbenog zapisnika.

10.Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora  sa zakupodavcem najkasnije u roku 15 dana od dostavljene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine za sudjelovanje na natječaju.

Navedeni poslovni prostor dan u zakup, zakupnik ne može dati u podzakup.

11.U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, Dom zdravlja Duga Resa će pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, a ponuditelj koji je odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

12.Pored zakupa poslovnog prostora ponuditelj snosi režijske troškove (struja, voda, telefon, grijanje i sl.) sukladno sklopljenom Ugovoru o zakupu.

13.Neće se razmatrati nepotpune ponude, te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda

14.O odabiru najpovoljnije ponude biti će obavijest na web stranici Doma zdravlja Duga Resa www.domzdravlja-dugaresa.hr.

15.Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo da nakon isteka roka javnog natječaja poništi natječaj bez iznošenja razloga i bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

16.Informacije vezano za zakup mogu se dobiti na telefon 047/841-005 ili 098/364-009.

 

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA