Broj: 02- 186/2015

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, objavljuje

NATJEČAJ

1.Doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine   – 1 izvršitelj,u ordinaciji opće medicine Duga Resa

              Uvjeti su:

– VSS doktor opće medicine ili specijalist opće/obiteljske medicine

– položen državni ispit

– odobrenje (licenca) za samostalan rad

– položen vozački ispit „B“ kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme s mogućnošću na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis,presliku domovnice,presliku diplome,licence i uvjerenja o položenom državnom ispitu,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca) te presliku rodnog lista, kao i dokaz o položenom vozačkom ispitu.

  1.          prvostupnik/ica sestrinstva-pripravnik – 2 izvršitelja

Uvjeti su:

  • Prvostupnik/ica sestrinstva

Pripravnički staž provoditi će se kao stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

Uz zamolbu kandidati prebaju priložiti: diplomu/uvjerenje o završenom obrazovanju, preslik domovnice i radnog lista, dokaz o statusu na Zavodu za zapoščjkavanje.

Rok za podnošenje prijave na natječaj pod 1. i 2. je zaključno 10.travnja 2015.godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa sa naznakom „Ponuda za natječaj“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo,te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova,prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno podnijete prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA