Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj 01-158/06/2021,članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 100/18 i 125/19) i članka  20. i 22. Statuta Doma zdravlja Duga Resa ( Glasnik Karlovačke županije 34/19), raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Doma zdravlja Duga Resa

 

 

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa, na mandat od 4 godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik domovnice ili  osobne iskaznice),

-dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina( potvrde  dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima,

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja (izvornik).

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od  mjesec dana od dana objave natječaja (izvornik).

 

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte).

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom na adresu: Dom zdravlja  Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 9. travnja 2021.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Do donošenja Odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici  Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr u roku 30 dana od završetka natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem ineternetskih stranica.