Broj: 02- 604/2015

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

  1. doktor  medicine ili specijalista obiteljske medicine – jedan  izvršitelj u ordinaciji opće medicine  Bosiljevo

Uvjeti su:

  • VSS doktor  medicine ili specijalista obiteljske medicine
  • položen državni ispit
  • odobrenje( licenca) za samostalan rad
  • položen vozački ispit «B» kategorije
  • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme s mogućnošću na neodređeno vrijeme.

Postoji mogućnost smještaja u stanu iznad ordinacije u Bosiljevu.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:  preslik diplome, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom (stručnom) ispitu, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju, životopis, te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

Rok za podnošenje ponuda je do 16.10.2015. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Ponuda za natječaj“

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA