1. vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

  • SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač)
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
  • Položen vozački ispit „B “ kategorije
  • Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora vozača.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o položenom vozačkom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u struci te potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu

 

  1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

 

Uvijeti su: Srednja stručna sprema, škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja,Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licence/odobrenja za rad, Edukacije za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, položen vozački ispit „B“ kategorije.

Ut prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja(licence) za samostalni rad,presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istoga), presliku rodnog lista, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci ), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Na natječaj pod 1. i 2. se mogu prijaviti kandidati koji nemaju završenu edukaciju iz uvjeta natječaja, a ako budu izabrani u obvezi su je obaviti prije sklapanja Ugovora o radu, a najkasnije u roku 30 dana od dana obavijesti o primitku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 25.lipnja 2021. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „ Prijava na natječaj za vozača u sanitetskom prijevozu (1.) ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu (2.).

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA