Broj: 02-215/2014 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

NATJEČAJ za primitak u radni odnos

  1. doktor  medicine ili specijalista obiteljske medicine – jedan  izvršitelj u ordinaciji opće medicine  Barilović

Uvjeti su:

–          VSS doktor  medicine ili specijalista obiteljske medicine

–          položen državni ispit

–          odobrenje( licenca) za samostalan rad

–          položen vozački ispit «B» kategorije

–          najmanje 1 godina radnog iskustva

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme s mogućnošću na neodređeno vrijeme po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravlja.

Postoji mogućnost smještaja u stanu iznad ordinacije u Bariloviću.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:  preslik diplome, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom (stručnom) ispitu, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana), životopis, te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

Rok za podnošenje ponuda je do 14.04.2014. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Ponuda za natječaj“

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                           DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

NATJEČAJ RADNI ODNOS(preuzmi dokument)