Broj: 02-137/2019

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

na neodređeno vrijeme

  1. medicinska sestra/tehničar-dentalni asistent – 1 izvršitelj

 Uvjeti su:

  • Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar
  • Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
  • Licenca/odobrenje za samostalan rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva

zdravstva, za rad u ordinaciji dentalne medicine.

 

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– presliku svjedodžbe,

– presliku domovnice,

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja),

– presliku rodnog lista,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 14.ožujak 2019.godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

 

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Uvjete u pisanom obliku možete preuzeti OVDJE.