Skip to content

Odluke

01.07.2016.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama NN25/13 i članka 24. statuta Doma zdravlja Duga Resa donosi sljedeću odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Cijelu odluku pogledajte ovdje

28.01.2016.

Na osnovi članka 19. Statuta Doma zdravlja Duga Resa ( Glasnik Karlovačke županije 14/14) i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, Upravno vijeće Doma zdravlja Duga Resa na 29. sjednici održanoj dana 25.01.2016. godine, donosi O D L U K U o prihvaćanju Programa rada i plana razvoja Doma zdravlja Duga Resa za 2016. godinu

Cijeli dokument pročitajte ovdje

20.01.2015.

Na temelju čl.13 Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 25/13) i ČL. 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa(Glasnik Karlovačke županije 14/14) ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa do nosi slijedeću odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Cijeli dokument pogledajte OVDJE

Skip to content