N A T J E Č A J za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

Broj: 02-496/2022
DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa objavljuje

N A T J E Č A J

za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u

računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

1. knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa u računovodstvu Doma zdravlja Duga
Resa, uz probni rad od 2 mjeseca, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem
ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struci
2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– presliku domovnice
– dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine, (potvrde
dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o
radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od 3 mjeseca od objave
natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
ne starije od 6 mjeseci
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati
na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17)
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe
oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom
obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom :
„Prijava na natječaj za knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođu.“
Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu
provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se
dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i
urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete
iz natječaja.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima, kao i sve
daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog
na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Netretić – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora
 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinacijama opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

z prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 23. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1. ili 2..“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJAMA OPĆE MEDICINE DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine na određeno vrijeme – 2 izvršitelja u ordinacijama opće medicine Duga Resa na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 14.11.-25.11.2022.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje da nije izvršio odabir kandidata za navedeni natječaj.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

 

                                                                                               DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Natječaj za doktore opće medicine

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Duga Resi

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacija doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 25. studeni 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za doktora medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za primitak u radni odnos:

Broj: 02-377/2022

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 

 1. Doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

                 – Doktor dentalne medicine,

               – Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine           akademske   2010./2011. godine i nadalje),

                 –  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

                 – Položen vozački ispit „B“kategorije

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 27. rujna 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o rezulatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA

 ZA RADNO MJESTO DOKTORA  DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA, VOZAČA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA, MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA I ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITESKOM PRIJEVOZU DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa, vozača u sanitetskom prijevozu Duga Resa, medicinske sestre/tehničara u sanitetskom prijevozu Duga Resa, te zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa, koji je trajao od 13.04.-22.04.2022.godine.

Izvješćujemo kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje da nakon provedenog natječajnog postupka za navedena radna mjesta u naslovu nije izvršen odabir kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine – 2 izvršitelja

 

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad.

 

Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Životopis
 2. Diploma Medicinskog fakulteta
 3. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu (za pristupnike koji su bili u obvezi polaganja istog)
 4. Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 5. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno  članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)
 2. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 3. Prijepis položenih ispita na studiju
 4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 5. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladno čl. 3. red. br. 4.

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)
 2. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 3. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će se pristupnik izvijestiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Lista rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove, a obavijest o datumu objave liste rezultata bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima.

Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Duga Resa najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima..

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Duga Resa kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na mrežnoj stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom:  „Natječaj za specijalističko usavršavanje – ne otvarati“ najkasnije do 25.svibnja 2022.godine.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos

Broj: 02-108/2022

 

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 

 1. Doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

– Doktor dentalne medicine,

– Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine           akademske   2010./2011. godine i nadalje),

–  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

– Položen vozački ispit „B“kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

 1. Vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

 • SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
 • Položen vozački ispit „B “ kategorije
 • Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), dokaz o položenom vozačkom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u struci,  potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu, te  dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS – Medicinska sestra/tehničar općeg smjera

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije,

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog   defibrilatora.

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  životopis,  presliku svjedodžbe,  presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) , presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, te dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

 1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS medicinska sestra/tehničar ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja,

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora,

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje ponuda je 22. travnja 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., pod 2., pod 3, pod 4.“

 

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

 DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE

U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE DUGA RESA I ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Duga Resi, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj i zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu na neodređeno vrijeme.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj za doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa, da je nakon provedenog natječajnog postupka na radno mjesto izabrana E.R., a za radno mjesto zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu nije izvršen odabir kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Natječaj za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine i zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 1. doktor opće medicine/specijalist obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije doktora

Uvjeti:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( izuzev kandidata koji su upisali studijski   program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine)

– presliku rodnog lista

– presliku vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

 1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– Srednja stručna sprema (škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja),

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– presliku svjedodžbe,

– presliku domovnice,

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) ,

– presliku rodnog lista,

– dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima,

– presliku vozačke dozvole,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 10. veljače 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1. ili pod 2.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.