Temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj: 01-85/08/2017,  članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 144/12 i  82/13, Odluka Ustavnog suda NN 22/14) i članka 20 i 23. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, raspisuje se

      N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja

 

 1.  Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa, na mandat od 4 godine.

Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 1.  Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
 2.  Pisane prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Dom zdravlja Duga Resa,  Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.
 3. Uz prijavu dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:
 • životopis
 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjereni preslik  po javnom bilježniku),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili  osobne iskaznice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina na poslovima za koje je uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:  potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje (izvornik).
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

 1. Prijava koja neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom.  Kandidat koji ne podnese urednu prijavu ili pravodobnu prijavu ili ako kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom u ovom natječajnom postupku, a njegova prijava neće se razmatrati.
 1. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 1. Kandidati će biti izvješteni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

  Dom zdravlja Duga Resa