OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine – 1 izvršitelj,  na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 20.09.-27.09.2022.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto doktora dentalne medicine izabrana Viktoria Migalić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Natječaj za primitak u radni odnos:

Broj: 02-377/2022

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 

 1. Doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

                 – Doktor dentalne medicine,

               – Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine           akademske   2010./2011. godine i nadalje),

                 –  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

                 – Položen vozački ispit „B“kategorije

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 27. rujna 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa.“

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o godišnjem odmoru u 2022.g.

O b a v i j e s t 

  o 

 godišnjem odmoru u 2022.g.

 

Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija opće medicine u koncesiji:

 

Dragica Bratović, dr.med. – 04.07. – 15.07

                                               – 01.08. – 19.08.

 

zamjena Valentina Kršić, dr.med., radi u smjeni Dragice Bratović, dr.med.

                       – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 13:00 – 19:00 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Valentina Kršić, dr.med. – 18.07. – 29.07 .

                                             – 22.08. – 26.08.

zamjena Dragica Bratović, dr.med. radi u svojoj smjeni,

                        – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 13:00 – 19:0 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Drenka Prolić Alanović, dr.med. – 04.07. – 15.07.

                                                         – 11.08. – 26.08.

zamjena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u smjeni Drenke Prolić Alanović, dr.med.spec.obit.med.),

                                  – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                                         – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 29.08. – 16.09.

                                                                                                                             

zamjena Drenka Prolić Alanović, dr.med.( radi u smjeni Nade Grahović, dr.med. spec. obit. med.),

       – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

           – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 04.07. – 22.07.

                                                                    – 16.08. – 26.08.

– zamjena Danijela Bradarić, dr.med. (Ela Radovanović, dr.med.), ( radi u smjeni Damira Šnidarića, dr.med.spec.obit.med.),

– parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

    – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete) 

Danijela Bradarić , dr.med.(Ela Radovanović, dr.med.)  – 01.06. – 03.06.

                                                                                                 –  25.07. – 12.08.           

zamjena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u  smjeni Ele Radovanović, dr.med.)

 – parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

  – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. 04.07. – 15.07.

             – 01.08. – 12.08.

– zamjena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Nikoline Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med

                           – parni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

                             – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 18.07. – 29.07.

 – 15.08. – 02.09.

– zamjena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.me., radi u  svojoj smjeni

         – parni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

            – neparni datumi – 07:00  – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                             Dinko Raffanelli, dr.med. – 19.09. – 30.09.                                  

– zamjena Ivana Laslavić, dr.med.,

         – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                    UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                    PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                                                               Ivana Laslavić, dr.med.  –01.08. – 12.08.                                                                    

– zamjena Dinko Raffanelli, dr.med.

          – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                     UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                   PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete) 

Zvjezdana Nikolić, dr.med.  – 01.08. – 14.08.

– zamjena Zdenka Barišić Marčac,dr.med.spec.obit.med.

         -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                             17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete)

Zdenka Barišić Marčac, dr.med.spec.obit.med. –18.07.- 31.07.

                                                                                  – 16.08. –28.08.                                                                      

zamjena Zvjezdana Nikolić, dr.med.

        -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                                    17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete

Godišnji odmor pedijatrijske ordinacije dr.med.spec.ped. Barbare Golubić Božić :

 

Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped. – 08.08. – 26.08.         

                                   

-08.08.-12.08.2022. zamjena dr.Božić Mrđenović Nevenka, dr.med.spec.pedijatar.

TELEFON-648-187

Ponedjeljak i srijeda:
Poslije podne: 13:00 – 20:30
Utorak i četvrtak:
Prije podne:  07:00 – 14:30
Parni petak:       07:00 – 14:30
Neparni petak:   13:00 – 20:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

– zamjena 16.08.-19.08.2022.  dr. Lugarić Sunčica, dr.med.spec.ped.

TELEFON – 411 285

Ponedjeljak , srijeda i petak

Prije podne : 7:00 -14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne :13 :00 – 20:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

– 22.08.-26.08.2022.zamjena dr.Maja Fiolić, dr.med.spec.ped.

TELEFON – 431 622

R A D N O  V R I J E M E:

Ponedjeljak i srijeda:
Prije podne:       07:00 – 14:30
Utorak i četvrtak:
Poslije podne:   13:00 – 20:30
Parni petak:       13:00 – 20:30
Neparni petak:   07:00 – 14:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija dentalne medicine u koncesiji:

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent  -11.07. – 29.07.                                             

– zamjena dr.Margareta Samovojska, dr.med.dent. od 11.07.- 22.07.2022.

 i dr. Danko Resanović,dr.med.dent. od 25.07.- 29.07.2022. rade u smjeni Anamarie Mlinarić Lišnjić i to : parne datume -13:30 – 21:00

                    – neparne datume – 07:00 – 14:30

Margareta Samovojska, dr.med.dent.  – 25.07. – 29.07.

                                                                   – 01.08. – 12.08.

zamjena dr.Danko Resanović, dr.med.dent.od 25.07.-29.07.

 i Anamaria Mlinarić Lišnjić od 01.08.-12.08.2022.g., rade u smjeni dr. Margareta Samovojska, dr.med.dent.  i to:

parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30

Marijana Malović, dr.med.dent. – 13.06. – 17.06.           

                                                         – 08.08. – 26.08.

zamjena Matea Mateša, dr.med.dent. radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

Maja Malnar, dr.med.dent. – 27.06. –  08.07. 

– zamjena dr. Božidar Mušura, Tadije Smičiklasa 8

– radno vrijeme ordinacije: Ponedjeljak i srijeda 13:00-20:30

                                            Utorak, četvrtak i petak 07:00-14:30

Broj telefona ordinacije : 047/615-400   

 

Tim bez nositelja (Danko Resanović, dr.med.dent.)  – 07.07. – 22.07.

                                                                                           – 01.08. – 04.08.

–zamjena – 07.07. – 15.07.-dr.Matea Mateša

                          parni datumi – 07:00 – 14:30

                          neparni datumi – 13:30 – 21:00

– zamjena – 18.07.-22.07. – dr. Margareta Samovojska

                         parne datume -13:30 – 21:00

                        neparne datume – 07:00 – 14:30

– zamjena 01.08.-04.08.- dr. Marijana Malović

                        parni datumi – 07:00 – 14:30

                         neparni datumi – 13:30 – 21:00

Ivan Pavušek, dr.med.dent.- 07.07—04.08.

– zamjena dr. Danko Resanović – radi u smjeni dr. Pavušeka u istom vremenu ordinacija

Ema Marinič, dr.med.dent.  -13.06. – 24.06

                                                 – 08.08.-26.08.                                 

zamjena 13.06.- 24.06. – dr.Margareta Samovojska,dr.med.dent. radi:

   parne datume -13:30 – 21:00

   neparne datume – 07:00 – 14:30

– zamjena 08.08.-26.08. – Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

   parne datume -13:30 – 21:00

   neparne datume – 07:00 – 14:30

Godišnji odmor ordinacije za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Duga Resa u koncesiji:

Miroslav Furdek, dr.med.spec.gin. i opst. – 01.08.-12.08.2022.

                                                                    – 29.08.-02.09.2022.

   -zamjena Specijalistička ordinacija dr. Vesna Kljajo, dr.med.spec.gin. i opst.

     br.tel.: 047/411-274

 

Poziv na dostavu ponude

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 02-234/01/2022

Duga Resa, 17.06.2022.

 

 

Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Zagrebačka 15F, 47000 Karlovac

                                       AutoZubak Varaždin, Ulica Braće Krajanski 13, 42000 Varaždin

                                       Porsche Inter Auto, Ulica V.Škortika 21-23, 10000 Zagreb

          

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

 

Naručitelj Dom zdravlja Duga Resa pokrenuo  je postupak jednostavne nabave: PATRONAŽNO/SLUŽBENO VOZILO, JN 01/2022, CPV: 3411000-1, sukladno Troškovniku i dokumentima koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 

Sukladno Članku 15., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, Broj 120/2016), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava). Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: PATRONAŽNO/SLUŽBENO VOZILO, sukladno Troškovniku i dokumentima koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko je nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi (promijeni količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 120.000,00 kn (bez PDV-a). 

 1. UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: ugovor
 • rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora
 • rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
 • mjesto izvršenja: DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Duga Resa, Bana J.Jelačića 4
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja: Dom zdravlja Duga Resa, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučene količine roba iz Troškovnika.

Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

 • cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. Cijena je Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena (uspoređuje se cijena ponuda bez PDV-a).

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 • jezik na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata traženih dokumentacijom o nabavi koje je dostavio ponuditelj izdani na stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i njihov prijevod na hrvatski jezik, osim ako je ovim Pozivom određeno drugačije.

2.1. DOKUMENTI KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN DOSTAVITI  (SADRŽAJ

       PONUDE) 

 1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva na dostavu ponude na Službenim stranicama Doma zdravlja Duga Resa
 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugu istovrijednu ispravu nadležnog tijela koja se izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude na Službenim stranicama Doma zdravlja Duga Resa, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
 1. Katalog, proizvođački prospekt, brošura ili druga prikladna tehnička dokumentacija kojom se dokazuje sukladnost nuđenog s Minimalno zahtijevanim funkcionalnostima predmeta nabave. Ako iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz katalog biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora traženim Minimalno zahtijevanim funkcionalnostima uz navođenje vrijednosti traženih U katalogu, prospektu, brošuri ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je označiti (upisati, podcrtati, markirati) proizvod koji se nudi, a označeno mora odgovarati navedenom u prilogu Minimalno zahtijevane funkcionalnosti. Pored svake označene stavke u katalogu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji ponuditelj treba upisati redni broj stavke iz priloga Minimalno zahtijevane funkcionalnosti kojom se ista potvrđuje.
 1. Minimalno zahtijevane funkcionalnosti-tehnička specifikacija (ispunjene).
 1. Troškovnik (ispunjen).
 1. Ponudbeni list – (ispunjen)

Ponuditelj je upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji o nabavi te predajom ponude u cijelosti prihvaća traženo točkom 2.1. ovog Poziva i sve odredbe predmetne dokumentacije o nabavi.

 

Ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje predmeta nabave, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te (specificirane) resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Isto se dokazuje: izjavom drugog gospodarskog subjekta da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave ili ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji ili ugovorom o djelu, pri čemu treba biti razvidan predmet nabave na koji se navedeno odnosi.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

 1. PONUDA

Ponuda se izrađuje i dostavlja na e-mail: dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr 

Ponuditelj je dužan priložiti sve dokumente navedene u točki 2.1. ovog Poziva.

Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca.

Rok za dostavu ponude je do 29. lipnja 2022. godine do 12:00 sati. 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, a najkasnije dva radna dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ako je zahtjev pravodoban naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode putem e-maila, dostaviti odgovor svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ispravci u priloženim dokumentima koji su sastavni dio ponude moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska).

Dio ponude (npr. uzorci), koji ne može biti dostavljen putem e-maila dostavlja se u zatvorenoj omotnici na preporučenom poštom ili osobno na adresu: DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa jelačića 4,  47250 Duga Resa s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom predmeta nabave, evidencijskim brojem nabave, s naznakom »dio ponude koji se dostavlja odvojeno« i naznaka »ne otvaraj«.

Dio ponude, koji ne može biti dostavljen putem e-maila mora biti dostavljen i zaprimljen kod naručitelja prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude.

 1. OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: Dom zdravlja Duga Resa,

Bana Josipa jelačića 4, 47250 Duga Resa

Tel. 047 841/005, Mob. 098 364 009

e-mail: dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA

TROŠKOVNIK

Obavijest o rezulatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA

 ZA RADNO MJESTO DOKTORA  DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA, VOZAČA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA, MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA I ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITESKOM PRIJEVOZU DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa, vozača u sanitetskom prijevozu Duga Resa, medicinske sestre/tehničara u sanitetskom prijevozu Duga Resa, te zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa, koji je trajao od 13.04.-22.04.2022.godine.

Izvješćujemo kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje da nakon provedenog natječajnog postupka za navedena radna mjesta u naslovu nije izvršen odabir kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine – 2 izvršitelja

 

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad.

 

Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Životopis
 2. Diploma Medicinskog fakulteta
 3. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu (za pristupnike koji su bili u obvezi polaganja istog)
 4. Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 5. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno  članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)
 2. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 3. Prijepis položenih ispita na studiju
 4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 5. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladno čl. 3. red. br. 4.

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)
 2. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 3. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će se pristupnik izvijestiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Lista rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove, a obavijest o datumu objave liste rezultata bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima.

Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Duga Resa najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima..

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Duga Resa kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na mrežnoj stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom:  „Natječaj za specijalističko usavršavanje – ne otvarati“ najkasnije do 25.svibnja 2022.godine.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos

Broj: 02-108/2022

 

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

 

Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos:

 

 1. Doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

– Doktor dentalne medicine,

– Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine           akademske   2010./2011. godine i nadalje),

–  Licenca/odobrenje za samostalan rad,

– Položen vozački ispit „B“kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

 1. Vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

 • SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
 • Položen vozački ispit „B “ kategorije
 • Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), dokaz o položenom vozačkom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u struci,  potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu, te  dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS – Medicinska sestra/tehničar općeg smjera

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije,

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog   defibrilatora.

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  životopis,  presliku svjedodžbe,  presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog) , presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, te dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

 1. Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS medicinska sestra/tehničar ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja,

– Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog),

– Licenca/odobrenje za rad,

– Položen vozački ispit „B“ kategorije

– Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora,

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku odobrenja (licence) za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), presliku rodnog lista, presliku vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), elektronički zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje ponuda je 22. travnja 2022. godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : „Prijava na natječaj za pod 1., pod 2., pod 3, pod 4.“

 

Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.