Broj: 02-620/2018

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos

 

            Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine  u ordinaciji dentalne medicine Duga Resa  – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Uvjeti su:

  • VSS doktor dentalne medicine

–     Položen stručni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje)

  • Licenca/odobrenje za samostalan rad

 

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome,

– presliku domovnice,

– presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje)

– presliku rodnog lista,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 22.studeni 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku , u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj – doktor dentalne medicine“ i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

 

Natječaj preuzmite OVDJE.