Broj: 02-470/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

     Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

 1. Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine  u Dugoj Resi – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

 • VSS doktor opće (obiteljske) medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen državni ispit
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije
 • Najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

 

 1. Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Bosiljevu – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

 • VSS doktor opće (obiteljske) medicine ili specijalist obiteljske medicine
 • Položen državni ispit
 • Licenca/odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije
 • Najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

Nudimo mogućnost smještaja u uređenom stanu u Bosiljevu, iznad ordinacije.

 

Uz zamolbu kandidati pod točkom 1. i 2. trebaju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome,

– presliku domovnice,

– presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,

– presliku rodnog lista,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 06. rujna 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, sa naznakom točke radnog mjesta na koje se prijavljuju.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

                                                                                   DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

 Uvjete u word formatu preuzmite : OVDJE