Broj: 02-509/2018      DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

 

NATJEČAJ za primitak u radni odnos na određeno vrijeme

   Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

  1. Prvostupnik/ca sestrinstva –-  1 izvršitelj

 Uvjeti su:

  • viša stručna sprema odnosno prvostupnk/ica sestrinstva
  • Položen stručni ispit (osim prvostupnika/ca sestrinstva koji su upisali u akademskoj godini 2013/14 i nadalje)
  • Licenca/odobrenje za samostalan rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se za rad  na određeno vrijeme u Patronažnoj službi  radi zamjene medicinske sestre usljed privremene nesposobnosti za rad i porodnog dopusta.

  1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

  • Srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar općeg smjera
  • Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
  • Licenca/odobrenje za samostalan rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece (Pedijatrijska ordinacija)  radi zamijene medicinske sestre u timu, usljed privremene nesposobnosti za rad.

Uz zamolbu kandidati pod 1. i 2. trebaju priložiti:

 

– životopis,

– presliku svjedodžbe/diplome,

– presliku domovnice,

– presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one kandidate koji su imali obvezu polaganja)

– presliku rodnog lista,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 20.rujna 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, uz naznaku broja 1. ili 2.


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.


Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

                                                                                 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA