DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Broj:02-385/2018

Duga Resa, 19.06.2018.godine

              Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

  • Stručni prvostupnik ekonomije – VŠS –stručni specijalist ekonomije – jedan  izvršitelj

UVJETI:

  • Završen stručni studij ekonomije

            Uz  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi – prelik svjedodžbe ili diplome
  • Preslik domovnice
  • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

       Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, uz naznaku: „Prijava na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

        Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

            Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

        Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju te poništiti natječaj.

        O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda i biti će objavljeni na internetskoj stranici https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/

                                                                                                 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA