DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 02-234/01/2022

Duga Resa, 17.06.2022.

 

 

Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Zagrebačka 15F, 47000 Karlovac

                                       AutoZubak Varaždin, Ulica Braće Krajanski 13, 42000 Varaždin

                                       Porsche Inter Auto, Ulica V.Škortika 21-23, 10000 Zagreb

          

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

 

Naručitelj Dom zdravlja Duga Resa pokrenuo  je postupak jednostavne nabave: PATRONAŽNO/SLUŽBENO VOZILO, JN 01/2022, CPV: 3411000-1, sukladno Troškovniku i dokumentima koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 

Sukladno Članku 15., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, Broj 120/2016), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava). Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: PATRONAŽNO/SLUŽBENO VOZILO, sukladno Troškovniku i dokumentima koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko je nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi (promijeni količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 120.000,00 kn (bez PDV-a). 

 1. UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: ugovor
 • rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora
 • rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
 • mjesto izvršenja: DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Duga Resa, Bana J.Jelačića 4
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja: Dom zdravlja Duga Resa, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučene količine roba iz Troškovnika.

Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

 • cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. Cijena je Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena (uspoređuje se cijena ponuda bez PDV-a).

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 • jezik na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata traženih dokumentacijom o nabavi koje je dostavio ponuditelj izdani na stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i njihov prijevod na hrvatski jezik, osim ako je ovim Pozivom određeno drugačije.

2.1. DOKUMENTI KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN DOSTAVITI  (SADRŽAJ

       PONUDE) 

 1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva na dostavu ponude na Službenim stranicama Doma zdravlja Duga Resa
 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugu istovrijednu ispravu nadležnog tijela koja se izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude na Službenim stranicama Doma zdravlja Duga Resa, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
 1. Katalog, proizvođački prospekt, brošura ili druga prikladna tehnička dokumentacija kojom se dokazuje sukladnost nuđenog s Minimalno zahtijevanim funkcionalnostima predmeta nabave. Ako iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz katalog biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora traženim Minimalno zahtijevanim funkcionalnostima uz navođenje vrijednosti traženih U katalogu, prospektu, brošuri ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je označiti (upisati, podcrtati, markirati) proizvod koji se nudi, a označeno mora odgovarati navedenom u prilogu Minimalno zahtijevane funkcionalnosti. Pored svake označene stavke u katalogu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji ponuditelj treba upisati redni broj stavke iz priloga Minimalno zahtijevane funkcionalnosti kojom se ista potvrđuje.
 1. Minimalno zahtijevane funkcionalnosti-tehnička specifikacija (ispunjene).
 1. Troškovnik (ispunjen).
 1. Ponudbeni list – (ispunjen)

Ponuditelj je upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji o nabavi te predajom ponude u cijelosti prihvaća traženo točkom 2.1. ovog Poziva i sve odredbe predmetne dokumentacije o nabavi.

 

Ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje predmeta nabave, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te (specificirane) resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Isto se dokazuje: izjavom drugog gospodarskog subjekta da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave ili ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji ili ugovorom o djelu, pri čemu treba biti razvidan predmet nabave na koji se navedeno odnosi.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

 1. PONUDA

Ponuda se izrađuje i dostavlja na e-mail: dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr 

Ponuditelj je dužan priložiti sve dokumente navedene u točki 2.1. ovog Poziva.

Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca.

Rok za dostavu ponude je do 29. lipnja 2022. godine do 12:00 sati. 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, a najkasnije dva radna dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ako je zahtjev pravodoban naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode putem e-maila, dostaviti odgovor svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ispravci u priloženim dokumentima koji su sastavni dio ponude moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska).

Dio ponude (npr. uzorci), koji ne može biti dostavljen putem e-maila dostavlja se u zatvorenoj omotnici na preporučenom poštom ili osobno na adresu: DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa jelačića 4,  47250 Duga Resa s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom predmeta nabave, evidencijskim brojem nabave, s naznakom »dio ponude koji se dostavlja odvojeno« i naznaka »ne otvaraj«.

Dio ponude, koji ne može biti dostavljen putem e-maila mora biti dostavljen i zaprimljen kod naručitelja prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude.

 1. OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: Dom zdravlja Duga Resa,

Bana Josipa jelačića 4, 47250 Duga Resa

Tel. 047 841/005, Mob. 098 364 009

e-mail: dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA

TROŠKOVNIK