Broj: 02-496/2022
DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa objavljuje

N A T J E Č A J

za primitak u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe u

računovodstvu Doma zdravlja Duga Resa

1. knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa u računovodstvu Doma zdravlja Duga
Resa, uz probni rad od 2 mjeseca, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem
ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struci
2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– presliku domovnice
– dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine, (potvrde
dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o
radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od 3 mjeseca od objave
natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
ne starije od 6 mjeseci
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati
na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.: 121/17)
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe
oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2022. godine. Ponude se podnose u pisanom
obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom :
„Prijava na natječaj za knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođu.“
Prijavom na natječaj kandidat/kinja pristaje na obradu svojih osobnih podataka u svrhu
provođenja selekcijskog postupka, te dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se
dostavlja putem internetskih stranica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i
urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete
iz natječaja.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijema.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima, kao i sve
daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog
na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa
https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.