Broj: 02-20/2017

Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

  1. doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

  • VSS doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine
  • položen državni ispit
  • odobrenje( licenca) za samostalan rad
  • položen vozački ispit «B» kategorije
  • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

 

Ugovor o radu sklapa se na  određeno vrijeme, do povratka doktorice sa porodiljskog dopusta, u ordinaciji opće medicine Bosiljevo.

Na raspolaganju stan iznad ordinacije.

Uz prijavu na natječaj  kandidati trebaju priložiti životopis, preslike diplome, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom ispitu, rodnog lista,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseca), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ( ne stariji od 3 mjeseca od objave natječaja), te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave na natječaj (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, bro telefona/mobitelja, po mogućnosti adresa elektroničke pošte-meil), te je prijavu potrebno vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijava je 26. siječanj 2017.godine.  Prijave se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa ili neposredno.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj, kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz  koje je vidljivo navedeno pravo, te ostale dokaze utvrđene propisom na temelju kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA