Broj: 02-599/2016

Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje

  N A T J E Č A J

 1. Za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme.
 1.  Uvjeti: SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struci

 1.  Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ),
 •  dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine, (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog    zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od 3 mjeseca od objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 6 mjeseci, u izvorniku

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave na natječaj ( osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte-meil), te je prijavu potrebno vlastoručno potpisati.

Obvezni probni rad traje dva mjeseca.

 1. Zamolba bez navedenih svih traženih podataka i dokumentacije navedene u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

            Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijava je 21.12.2016. godine. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, s naznakom: “ Ponuda za natječaj.”

   6 . Kandidati  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj, kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te ostale dokaze utvrđene propisom na temelju kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

 1. Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i mogućnost poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja, te rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Duga Resa www.domzdravlja-dugaresa.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obaviještavani. Vrijeme održavanja  provjere stručnih i radnih sposobnosti objaviti će se na web stranici najmanje 3 dana prije provjere.

Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravodobne prijave mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidat  koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa u roku od 30 dana od završetka natječaja.

                                                                               

 Dom zdravlja Duga Resa