Broj: 02-344/2016

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

 

  • medicinska sestra/dentalni asistent – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

  • Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar
  • Položen stručni ispit(osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
  • Licenca/odobrenje za rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja medicinske sestre/dentalnog asistenta u ordinaciji dentalne medicine u Bariloviću (Bosiljevo, Netretić)

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom stručnom ispitu(osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

Rok za podnošenje ponuda je 06.srpnja 2016.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : «Ponuda za natječaj» pod točkom 1.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA