Broj:02-121/03/2016

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA,Bana J.Jelačića 4, 47 250 Duga Resa  o b j a v lj u j e

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

  1. Doktor dentalne medicine  – 1 izvršitelj,u ordinaciji Barilović  

                                                                                                          

              Uvjeti su:

              – VSS doktor dentalne medicine

              – položen državni ispit

              – odobrenje (licenca) za samostalan rad

              – položen vozački ispit „B“ kategorije

              – najmanje 5 mjeseci radnog iskustva  

 

           Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja i porodiljnog dopusta.

            Uz prijavu kandidati moraju priložiti: preslike diplome, domovnice, odobrenja (licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom ispitu, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana), životopis, te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

Rok za podnošenje ponuda je 14.travnja 2016.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : «Ponuda za natječaj» pod točkom 1.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA