Broj: 02-205/01/2017

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za primitak u radni odnos

 

 • doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

 • VSS doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine
 • položen državni ispit
 • odobrenje( licenca) za samostalan rad
 • položen vozački ispit «B» kategorije
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci radi zamjene za vrijeme rodiljnog dopusta doktorice u ordinaciji opće medicine Bosiljevo.

Na raspolaganju stan iznad ordinacije.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike diplome, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom ispitu, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

 

 • medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

 • Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar
 • Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)
 • Licenca/odobrenje za rad

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora u ordinaciji za predškolsku djecu te sanitetu.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom stručnom ispitu(osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) te dokaz o položenom vozačkom ispitu.

 

 • vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj

 

Uvjeti su:

 • SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
 • Položen vozački ispit „B “ kategorije

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora vozača.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o položenom vozačkom ispitu te dokaz o radnom iskustvu u struci.

Rok za podnošenje ponuda je11.05.2017.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa sa naznakom : «Ponuda za natječaj» pod točkom 1. , 2. ili 3.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA